در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 64 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 64 علوم ششم

با توجه به دانش، تجربیات و نتایجی که به دست آورده‌اید و با به کارگیری وسایل مناسب و جدید، درباره‌ٔ اینکه «چگونه می‌توانید خودرویی بسازید که با استفاده از انرژی الکتریکی حرکت کند و تا آنجا که ممکن است، مسافت طولانی‌تری را روی خط مستقیم حرکت کند» کاوش کنید.

از آهن ربا، نخ، فنر، نیروی باد و آب می توان استفاده کرد.

برچسب شده در: