در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 68 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 68 علوم ششم

وسایل و موادّ مورد نیاز: قطعه‌ی پلاستیکی، وزنه، تکیه‌گاه، خط کش

1- با استفاده از یک خط‌کش و تکیه‌گاه، اهرمی بسازید.
2- یک قطعه‌ی پلاستیکی را مطابق شکل روی لبه‌ی خط‌کش قرار دهید، سپس وزنه را از فاصله‌ی 15 سانتی متری بر روی لبه‌ی دیگر خط‌کش رها کنید، چه مشاهده می‌کنید؟
 اهرم انرژی پتانسیل خود را به حرکت تبدیل می‌کند سپس به خط کش برخورد می‌کند و باعث به حرکت درآمدن خط‌کش می‌شود خط‌کش هم نیروی خود را به قطعهٔ پلاستیکی داده و قطعه‌ٔ پلاستیکی به بالا پرتاب می‌شود.

3- بار دیگر وزنه را از ارتفاع 25 و 35 سانتی متری رها کنید، چه تغییری مشاهده می‌کنید؟ قطعهٔ پلاستیکی بیش‌تر از قبل به بالا پرتاب شد.

4- در کدام حالت، قطعه ی پلاستیکی بیشتر به هوا پرتاب می شود؟ زمانی که وزنه را از ارتفاع 35 متری رها می‌کنیم.

– آیا می‌توان گفت؛ هر چه ارتفاع جسم رها شده از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است؟ بله هر چه جسم جرم بیشتری داشته باشد و همین‌طور ارتفاع بیشتر انرژی پتانسیل گرانشی آن بیشتر است.

برچسب شده در: