در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 69 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 69 علوم ششم

وسایل و موادّ مورد نیاز: وزنه، فنر، خط‌کش

1- مطابق شکل فنری را از تکیه‌گاهی آویزان کنید و کنار آن یک خط کش بچسبانید.
2- وزنه‌ی کوچکی را از انتهای فنر آویزان کنید و محلّ توقّف وزنه را مشخّص کنید.
3- وزنه را به اندازه‌ی 2 سانتی متر به طرف پایین بکشید و سپس رها کنید. وزنه تا چه ارتفاعی بالا می‌رود؟ 2 سانتی‌متر بیشتر از حالت اولیه

4- آزمایش را با کشیدن وزنه به اندازه‌ی 3 سانتی متر، 4 سانتی متر و… تکرار کرده و هر بار ارتفاعی را که جسم بالا می‌رود اندازه‌گیری و یادداشت کنید. فنر هر چقدر کشیده شود به همان اندازه نسبت به حالت اولیه بالاتر می‌رود.

– در کدام حالت، انرژی ذخیره شده در مجموعه‌ی جسم و فنر بیشتر است؟ زمانی که فنر بیشتر کشیده شده باشد.

– نتیجه‌ی کاوش خود را در یک یا چند سطر بنویسید. در فنر انرژی پتانسیل کشسانی وجود دارد یعنی فنر پس از فشردگی یا کشیدگی با برداشتن نیرو مجدداً به حالت اولیه بر می‌گردد.

برچسب شده در: