در این نوشته با جواب کاوشگری صفحه 9 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب کاوشگری صفحه 9 علوم پنجم

5- تغییرهایی را که در طول این فعّالیت در مواد ایجاد کرده‌اید، در جدول زیر بنویسید.

نام مادهکارهایی که انجام شده استتغییرهای ایجاد شده در
شکلاندازهبورنگ
کاغذبریدن**  
چوب و نخبریدن**  
نخبستن وگره زدن**  

بادبادک‌ها را در روز مناسبی به پرواز در آورید.

برچسب شده در: