جواب کاوش کنید صفحه ۲۰ شیمی دوازدهم


haladars شهریور 4, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کاوش کنید صفحه ۲۰ شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم

درباره «فرایند برگشت پذیر تبدیل Aو B تا رسیدن به تعادل» کاوش کنید.

ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز: دو ظرف پلاستیکی با حجم حدود 2 لیتر، دو بشر 100 و 50 میلی لیتری، دو استوانه مدرج 100 میلی لیتری و حدود یک لیتر آب حاوی رنگ خوراکی.
1- دو ظرف پلاستیکی دو لیتری را شماره گذاری کنید.
2- درون ظرف شماره (1) حدود یک لیتر محلول رنگی بریزید.

جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم

 3- با بشر 100 میلی لیتری، از محتویات ظرف (1) بردارید و به ظرف (2) بریزید، هم زمان با بشر 50 میلی لیتری از محتویات ظرف (2) بردارید (ظرف خالی) به ظرف (1) بریزید. محتویات کدام ظرف را می‌توان به عنوان فراورده در نظر گرفت؟ چرا؟


ظرف شماره (۲) نشان‌دهندهٔ فراورده‌ است؛ زیرا در ابتدای آزمایش فقط در ظرف شماره (۱) محلول رنگی وجود داشت و ظرف شماره (۲) خالی بود.

جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم

4- جابه جایی محتویات دو ظرف را با همین روند ادامه دهید اما پیش از اینکه هر بار به ظرف منتقل کنید نخست آنها را در دو استوانه مدرج بریزید و پس از مقایسه حجم آنها، محلول‌ها را با استوانه مدرج جا به جا کنید (دلیل این عمل را توضیح دهید).
می‌خواهیم در هر جابه‌جایی حجم برابری از واکنش دهنده‌ها و فراورد را جابه‌جا کنیم.

جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم

5- سرانجام به مرحله‌ای خواهید رسید که حجم محلول‌های جابه جا شده میان دو ظرف برابر و مقدار محتویات هر ظرف ثابت خواهد ماند اما مقدار آنها با هم برابر نیست.

جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 20 شیمی دوازدهم

6- درباره درستی نتیجه زیر گفت‌وگو کنید.
«در یک واکنش برگشت پذیر که هم زمان واکنش‌های رفت و برگشت به طور پیوسته انجام می‌شوند، سرانجام مقدار واکنش‌دهنده‌ها و فراورده‌ها ثابت می‌ماند».
اگر در واکنش برگشت پذیر به طور پیوسته و همزمان و با سرعت برابر واکنش‌های رفت و برگشت انجام شوند، سرانجام به حالت تعادل خواهیم رسید، یعنی هم غلظت واکنش دهنده‌ها و هم غلظت فراورده‌ها ثابت باقی خواهد ماند، ولی مقدار آنها ممکن است با هم برابر نباشند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه