در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه 53 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه 53 شیمی یازدهم

وسایل و مواد مورد نیاز: چراغ الکلی یا شمع، لولۀ آزمایش بزرگ، دماسنج، پایه، میله گیره، انبر، ماکارونی و مغز گردو.
هشدار : از عینک ایمنی استفاده نموده و نکات ایمنی را هنگام کار با چراغ بونزن رعایت کنید.
1) یک لولۀ آزمایش بزرگ را با گیره به پایه و میله وصل کنید.
2) درون آن تا mL60 آب بریزید و دمای آن را اندازه گیری کنید(توجه داشته باشید که دماسنج با بدنه یا ته لوله تماس نداشته باشد).

3) یک گرم یا 14 مغز گردو بردارید و آن را با انبر یا میله نازک تا شعله ورشدن روی شعله بگیرید. بلافاصله آن را تا سوختن کامل زیر لولۀ آزمایش نگهدارید. پس از سوختن کامل و خاموش شدن شعله، دمای پایانی آب را یادداشت کنید.
4) آزمایش را جداگانه با دو گرم یا 12 مغز گردو و همچنین با دو گرم ماکارونی تکرار و جدول زیر را کامل کنید سپس به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

الف) با توجه به اینکه در آزمایش 1 و2، نوع ماده ای که می سوزد یکسان است، چرا تغییر دمای آب تفاوت دارد؟

زیرا جرم ماده در دو آزمایش متفاوت است

ب) با توجه به اینکه در آزمایش 2 و 3، مادهای که می سوزد یکسان است، چرا تغییر  دمای آب تفاوت دارد؟

زیرا نوع ماده در دو آزمایش متفاوت است

پ) یافته های خود را از این آزمایش جمع بندی کنید.                         

گرمای آزاد شده در سوختن هم به جرم ماده و هم به نوع ماده بستگی دارد