در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه 61 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه 61 شیمی دهم

1) درون یک بشر تا نیمه آب بریزید؛ سپس مقداری آهک به آن بیفزایید و مخلوط را خوب هم بزنید.

2) یک تکه کاغذ pH بردارید و آن را به محلول آب  آهک آغشته کنید. چه مشاهده می کنید؟

کاغذ پی. اچ رنگی را به ما نشان می دهد که پس از تطبیق عدد بزرگتر از 7 است.

3) یک بطری آب گازدار بردارید و یک تکه کاغذ pH را به آن آغشته کنید. چه مشاهده می کنید؟

کاغذ پی. اچ رنگی را به ما نشان می دهد که پس از تطبیق عدد کوچکتر از 7 است.

4) از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید؟ توضیح دهید.

محلول آب آهک خاصیت بازی و محلول آب گازدار خاصیت اسیدی دارد.

5 ) پیش بینی کنید با حل شدن هر یک از مواد زیر در آب، محلول به دست آمده چه خاصیتی دارد؟ هر ماده را درون دایره و در جای مناسب بنویسید.

جواب کاوش کنید صفحه 59 شیمی دهم
جواب کاوش کنید صفحه 61 شیمی دهم

محلول اکسید فلزی در آب خاصیت بازی دارد. محلول اکسید نافلزی در آب خاصیت اسیدی دارد.

6) از گچ و سیمان به مقدار زیادی در ساختمان سازی استفاده می شود. شاید شما هم دقت کرده باشید هنگام ساختمان سازی در محل تهیه بتن یا در جایی که مقداری سیمان یا گچ بر جای می ماند تا مدت ها گیاهی رشد نمی کند. آیا می توان این موضوع را به خاصیت اسیدی یا بازی گچ و سیمان مرتبط دانست؟ درستی پاسخ خود را با استفاده از کاغذ pH بررسی کنید.

بله – چون به مقدار زیادی دارای ترکیبات فلزی کلیسیم می باشد و انتظار داریم خاصیت بازی داشته باشد.

برچسب شده در: