در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه 8 شیمی دوازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه 8 شیمی دوازدهم

درباره «پاک کنندگی صابون در آب‌های گوناگون» کاوش کنید.
وسایل و مواد مورد نیاز: منیزیم کلرید، کلسیم کلرید، آب مقطر، بشر، قاشقک.

1- سه بشر 100ml  بردارید و آنها را از 1 تا 3 شماره گذاری کنید.

2- درون هر بشر 50ml  آب مقطر و یک قاشق چای خوری صابون رنده شده بریزید.

3- به محتویات بشر شماره 2، نصف قاشق چای خوری منیزیم کلرید و به محتویات بشر شماره 3، نصف قاشق چای خوری کلسیم کلرید بیفزایید.
4- محتویات هر بشر را به مدت 30 ثانیه و با سرعتی برابر به هم بزنید. ارتفاع کف ایجاد شده را اندازه گیری و در جدول زیر یادداشت کنید. سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

شماره بشر123
ارتفاع کف ایجاد شده (cm)1/10/10/1

آ) از این داده‌ها چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟

جواب کاوش کنید صفحه 8 شیمی دوازدهم
جواب کاوش کنید صفحه 8 شیمی دوازدهم

پ) آیا قدرت پاک کنندگی صابون در آب دریا و آب چشمه یکسان است؟ چرا؟

خیر، آب دریا از زمین‌های بیشتری عبور می‌کند، بنابراین مقادیر زیادی از یون‌های کلسیم و منیزیم را در خود حل می‌کند که سبب می‌شود صابون در این آب کف نکند.