جواب کاوش کنید صفحه ۸۹ شیمی دهم

در این نوشته با جواب کاوش کنید صفحه ۸۹ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب کاوش کنید صفحه ۸۹ شیمی دهم

ابزار، وسایل و مواد مورد نیاز: چند لوله آزمایش، قطره چکان، قاشقک، آب مقطر، نقره نیترات، سدیم فسفات، سدیم کلرید، سدیم سولفات، باریم کلرید و کلسیم کلرید.

آزمایش ۱ – آ) یک لوله آزمایش بردارید و تا یک سوم حجم آن آب مقطر بریزید. سپس با استفاده از قاشقک چند بلور کوچک سدیم کلرید به آن بیفزایید. لوله آزمایش را تکان دهید. مشاهده خود را بنویسید.

ب) لوله آزمایش دیگری بردارید و تا یک سوم حجم آن آب مقطر بریزید. سپس با استفاده از قاشقک چند بلور نقره نیترات به آن بیفزایید. لوله آزمایش را تکان دهید. مشاهده خود را بنویسید.

پ) اکنون با استفاده از قطره چکان، چند قطره از محلول نقره نیترات تهیه شده را درون محلول سدیم کلرید بریزید. مشاهده خود را بنویسید. از این آزمایش چه نتیجه ای می گیرید؟

با افزایش محلول نقره نیترات به محلول سدیم کلرید مطابق واکنش زیر رسوب سفید نقره کلرید تولید می شود.

NaCl + AgNo۳  →  NaNo۳ + AgCl

ت) با توجه به شکل زیر، معادله شیمیایی واکنش را بنویسید و آن را موازنه کنید.

جواب کاوش کنید صفحه 89 شیمی دهم
جواب کاوش کنید صفحه ۸۹ شیمی دهم

آزمایش ۲ – آ) آزمایش ۱ را با سدیم فسفات (Na۳PO۴) و کلسیم کلرید تکرار کنید. مشاهده خود را بنویسید.

با افزایش محلول سدیم فسفات به کلسیم کلرید مطابق واکنش زیر رسوب سفید رنگ کلسیم فسفات تولید می شود.

NaCl + AgNo۳  →  NaNo۳ + AgCl

ب) هرگاه بدانید که کلسیم فسفات، ۲(Ca۳(PO۴ و سدیم کلرید فراورده های واکنش هستند، معادله شیمیایی واکنش انجام شده را بنویسید و موازنه کنید.

آزمایش ۳ – دانش آموزی برای شناسایی یون باریم در محلول آبی، آزمایشی طراحی کرده است. شکل زیر نمایی از آن را نشان میدهد.

آ) این آزمایش را انجام دهید.

ب) معادله شیمیایی واکنش انجام شده را بنویسید و موازنه کنید.

image 422

با افزایش محلول سدیم سولفات به باریم کلرید مطابق واکنش زیر رسوب سفید رنگ باریم سولفات تشکیل می شود.

۲Na۳PO۴  +  3CaCl۲  →  6NaCl  +  Ca۳(PO۴)۲

آزمایش ۴ – از یک منبع آب آشامیدنی ( آب شیر، آب معدنی، آب چشمه یا آب قنات) دو نمونه تهیه کنید، سپس با انجام آزمایش، وجود یون های کلرید و کلسیم را در آنها بررسی کنید.

یک نمونه آب شهر را در سه لوله آزمایش می ریزیم. در لوله شماره ۱ یک نمونه آب شیر، در لوله شماره ۲ آب شیر و محلول سدیم فسفات و در لوله شماره ۳ آب شیر و محلول نقره کلرید می ریزیم. کدر شدن محلول های موجود در لوله شماره ۲ و ۳ به ترتیب نشانگر وجود یون کلسیم و کلرید در آب شیر است.

BaCl۲  +  Na۲SO۴  →  BaSO۴  +  2NaCl

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه