در این نوشته با جواب گزارش کنید صفحه ۲۱ علوم دوم همراه شما هستیم.

1- در تصویر زیر چه کارهایی برای داشتن محیط سالم انجام شده است؟

جواب گزارش کنید صفحه ۲۱ علوم دوم
جواب گزارش کنید صفحه ۲۱ علوم دوم

 استفاده مجدد از بطری های پلاستیکی ، استفاده از روزنامه باطله

2- پیشنهادهای خود را برای داشتن محیط سالم بنویسید و به کلاس گزارش دهید. برای این کار از افراد خانواده کمک بگیرید.

  1. تولید نکردن زباله و آشغال
  2. نریختن زباله و آشغال در طبیعت و محیط اطراف مان
  3. جمع آوری زباله های ریخته شده
  4. کاشت درخت
  5. جمع آوری زباله هایی که قابلیت بازیافت دارند