در این نوشته با جواب گفتگو کنید صفحه 29 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

می‌دانی فرق من با زندانبانم چیست؟
زمانی که پنجره کوچک سلولم را بز می‌کند، او تاریکی و غم را می‌بیند و من روشنایی و امید را.

«باور» چیزی بود که نلسون ماندلا از آن بهره مند و زندانبان از آن بی بهره بود. باور قدرتمند ترین عنصر فرهنگ است و باورهای عالی، سرچشمه موفقیت های بزرگ هستند؛ زیرا قانون زندگی، قانون باورها و اعتقادات است و انسان ها همان گونه که باور دارند، می اندیشند و عمل می کنند. فرق بین انسان ها و فرهنگ ها، فرق میان باورها و ارزش های آنهاست. انسان های موفق با باورهای متعالی، موفقیت را برای خود خلق می کنند.