در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 101 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 101 تفکر و سواد رسانه دهم

آزمایش های متعددی در دنیا انجام شده و چگونگی رویارویی مخاطبان با تغییرات، نوآوری ها و پیام های جدید رسانه ای بررسی شده است. تقریبا در تمامی این مطالعات از میزان استقبال و پذیرش مخاطبان، نتیجه ای شبیه نمودار زیر به دست آمده است.

1- این نمودار را با ذکر مثالی درباره تغییرات، نوآوری ها و پیام های رسانه ای تحلیل کنید.

به طور مثال تلفن های هوشمند که اکنون از نیمه راه عبور کرده اند. در ابندا روی چندان خوشی به آن ها نشان داده نشد، اما اکنون می بینیم که بسیاری از افراد کوچک و بزرگ در حال استفاده از آن هستند.

2- یادتان باشد که مخاطبان در برابر پیام های متفاوت، برخوردهای متفاوتی دارند؛ یعنی این گونه نیست که یک نفر همیشه و نسبت به هر پیامی مثلا در گروه پیشروان یا در گروه دیرباوران باشد؛ بلکه استقبال هرکس نسبت به برخی تغییرات، کمتر و نسبت به برخی بیشتر است. با این تذکر، در مورد شخص خودتان تحلیل کنید که نسبت به چه مواردی پیشرو و نسبت به چه مواردی دیرباور هستید.

بیشتر جوانان امروز نسبت به استفاده از تکنولوژی جدید رسانه ای مانند سربند واقعیت مجازی از پیشروان هستند، اما ممکن است به سایر موضوعات دیرباور باشند.

3- آیا پیشرو بودن در پذیرش نوآوری های رسانه ای همیشه مثبت است؟ چرا؟

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 101 تفکر و سواد رسانه دهم
جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 101 تفکر و سواد رسانه دهم

خیر؛ پیشرو بودن از ریسک بالایی برخوردار است، چرا که نوآوری ممکن است با شکست مواجه شود.