در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 155 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 155 تفکر و سواد رسانه دهم

نتیجه بررسی های گروه خود را روی مقوا یا تابلو بنویسید. نتایج را با دیگر گروه‌ها مقایسه کنید.

1- در مجموع، بیشترین و کمترین میزان استفاده متعلق به کدام رسانه است؟

روزنامه و مجلات کمترین استفاده، تلویزیون و فضای مجازی بیشترین استفاده را دارند.

2- میانگین مصرف رسانه‌ای کلاس در یک هفته چند ساعت و دقیقه است؟

میانگین ساعات افراد گروه 29 ساعت و 30 دقیقه بوده است.

3- در کلاس درباره هدف خود از کاربرد پرمصرف‌ترین رسانه‌ها گفت و گو کنید. هدف شما با کدام موارد زیر همخوانی دارد؟

دریافت و انتشار خبر و اطلاعات                    تفریح و سرگرمی

دریافت و ارائه راهنمایی                               آموزش و انتقال فرهنگ

تلویزیون و شبکه های اجتماعی از پرمصرف ترین رسانه ها بودند که برای افراد مختلف دلایل متعددی دارند، اما علل اصلی استفاده از آنها همین دلایل بالا می باشد.