در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 156 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 156 تفکر و سواد رسانه دهم

1- آیا با دیدگاه استفادۀ مشروط و محدود از رسانه‌ها موافق هستید؟ چرا آری، چرا خیر؟

بله، چون از هر نوعی هم که باشند تا حدودی اعتیاد آور هستند و اگر کنترل نشوند مشکلاتی را ایجاد می کنند.

2- در صورت موافقت با استفادۀ مشروط و محدود به کمک هم کلاسی‌های خود چند اولویت مهم را در استفاده روزانه از زمان و رسانه‌ها نام ببرید و جدول زیر را تکمیل کنید.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 156 تفکر و سواد رسانه دهم
جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 156 تفکر و سواد رسانه دهم

3- به نظر شما در استفاده از رسانه ها چه محدودیت ها و شروطی را باید در نظر گرفت؟

الف) مفید بودن آن رسانه برای ما

ب) هدر نرفتن وقت و انرژی ما توسط آن رسانه

ج) کسب اطلاعات جدید و افزایش بار علمی ما توسط آن رسانه

د) جلوگیری از استفاده از رسانه ای زرد و غیر قابل باور و موارد دیگر.