در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 167 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 167 تفکر و سواد رسانه دهم

– ابتدا به‌طور فردی مشخّص کنید که رعایت هر یک از گزاره‌های اخلاقی بر عهدۀ کدام گروه نام برده در جدول ذیل است؟ شما می‌توانید یک گروه یا هر دو گروه را علامت بزنید.
– سپس در کلاس برداشت خود را از هر گزاره و مصداق آن با دیگران در میان بگذارید.

ردیفگزاره‌های اخلاقیرسانه‌های جمعیشما
1دارا بودن احساس مسئولیت اجتماعی و رعایت مصالح عموم 
2توجّه به حقّ مردم در دستیابی به اطّلاعات سازنده و مفید +  
3رعایت جنبه‌های ادب و احترام در تولید پیام +  
4حق مداری و شجاعت در نقل واقعیت‌ها + +  
5خودداری از تحریف پیام (با هدف تغییر محتوا و ماهیت آن) به خصوص در خبر +  
6توجّه به اعتبار منبع فرستندهٔ پیام + +  
7خودداری از مکر و خدعه در تولید پیام +  + 
8حفظ حریم خصوصی فرد و حرمت جامعه +  
9انتقاد بی‌طرفانه از تولیدات رسانه‌ای با روش اخلاقی  + 
10پرهیز از هرگونه عمل خارج از چارچوب ارزش‌های دینی و انسانی  + 
11ترغیب به خیر و خوبی و بازداری از شر و بدی  + 
12توجّه به آثار و پیامد تولید و انتشار پیام +  
13پرهیز از شایعه‌سازی و شایعه پراکنی + +  
14عدم پیروی از حدس و گمان، اخبار مشکوک و نقل قول‌های غیرمستدل  + 
15پرهیز از بازنشر پیام بدون بررسی صحت و اعتبار آن
جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 167 تفکر و سواد رسانه دهم

– آیا تفاوتی بین دیدگاه‌ها وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت این تفاوت ناشی از چیست؟

بله وجود دارد، زیرا ممکن است با توجه به میزان رعایت اخلاق و سبک زندگی توسط افراد مختلف، پاسخ ها کمی متفاوت باشد.