در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 34 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 34 تفکر و سواد رسانه دهم

آیا شباهت و تفاوتی بین یافته ها مشاهده می کنید؟ هر یک از موارد زیر در رسانه ها چگونه نمایش داده می شود؟

در برخی از آنها خانواده را یک عنصر مهم در فیلم نمایش می دهند که دارای صمیمت بسیار زیادی میان افراد خانواده است، ولی در موارد بسیاری نیز اساس خانواده را مهم نمی دانند و به موارد دیگر که مخاطب را جذب خودش کند پرداخته اند.

1- تعداد اعضای خانواده کمتر از تعداد واقعی

2- ترکیب اعضای خانواده نامناسب و دارای حفره

3- نقش اعضا در خانواده کمرنگ تر یا پررنگ تر از حالت واقعی

4- روابط بین اعضای خانواده خیلی سرد یا خیلی صمیمی