در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 45 تفکر و رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 45 تفکر و رسانه دهم

اکنون تعدادی فیلم، پوستر، خبر و شعر به شما ارائه می‌شود. در هر یک از آنها فن یا فنونی از اقناع به کار گرفته شده است. با استفاده از متن صفحات بعد، این رسانه‌ها را تحلیل و فنون به کار گرفته شده در هر یک را شناسایی کنید. توجّه کنید که در نمونه‌های ارائه شده تعدادی از آنها به کار گرفته شده است.

image 88

1- تداعی معانی، تطمیع، مقایسه

2- گواهی دادن ستاره ها، تداعی معانی، افراد زیبا، نمادها

3- تداعی معانی، تکرار، نمادها

4- داستان مولوی: گواهی دادن مردم عادی، ترس، طنز، ادعای آشکار، شدت

5- تداعی معانی، ترس، شدت، نمادها

6- تداعی معانی، افراد زیبا

7- طنز، مقایسه

8- طنز، ادعای آشکار

9- تداعی معانی، ترس، شدت، نمادها