در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 66 تفکر و سواد رسانه ای دهم همراه شما هستیم.

در ستون دوم جدول بنویسید که از هر رسانه چه کسانی بیشتر استفاده می کنند. سپس درباره پاسخ های خود با دیگران گفت و گو کنید.

image 548