در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 73 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 73 تفکر و سواد رسانه دهم

فیلم‌های «دیرین دیرین و هوندا» را مشاهده کنید. درباره پاسخ پرسش های زیر گفت و گو کنید.

1- چه کسی این پیام را ساخته است؟

ایران.

2- چرا این پیام را فرستاده است؟ چه دلایلی برای پاسخ خود دارید؟

برای آموزش دادن مردم، چون پیام های آموزنده را خیلی خوب بیان می کند.

3- این پیام را برای چه کسی می فرستند؟ از کجا می دانید؟

عموم مردم، چون پیام آن عموم مردم را مورد خطاب قرار داده است.

4- چه کسی از این پیام سود می برد؟ عموم مردم؟ سرمایه داران خصوصی؟ افراد؟ مؤسسات؟ دولت ها؟

عموم مردم.

5- چه کسی از این پیام ضرر می کند؟

افراد.

6- در ساختن و فرستادن این پیام، چه کسی تصمیم گیرنده اصلی است؟

سازنده فیلم دیرین دیرین و هوندا (سرمایه گذاره و تهیه کننده و کارگردان).