در این نوشته با جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 97 تفکر و سواد رسانه دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گوی کلاسی صفحه 97 تفکر و سواد رسانه دهم

دربارۀ پرسش های زیر گفت و گو کنید.

1- چرا مخاطبان مختلف از رسانه های مختلفی استفاده می کنند؟ با مثال توضح دهید.

چون سلیقه، علاقه ، جنس، اطلاعات، شغل و سن با هم متفاوت است.

2- آیا همۀ مخاطبان از محتوای یک رسانه برداشت های مشابهی دارند؟

خیر برداشت ها ممکن است تفاوت باشد.

3- این برداشت ها به چه عواملی بستگی دارد؟

این برداشت ها عمده به عواملی مثل تفکر و فکر و نوع دیدگاه مخاطبان بستگی دارد که علاوه بر این ها،حرف ها و سخنان دیگران نیز در برداشت ها بستگی دارد.

4- آیا سرعت پذیرش و همراهی در میان تمام مخاطبان مانند یکدیگر است؟ چرا آری، چرا خیر؟

خیر سن و سال ویا میزان درک موضوعات مختلف در مخاطبان متفاوت از یکدیگر است.