در این نوشته با جواب گفت و گو در کلاس صفحه 36 اقتصاد دهم همراه شما هستیم.

1- به نظر شما، چگونه می‌توان تصمیم گرفت که آقای محمدی از هر محصول چه تعداد تولید کند؟

بسته به میزان مواد اولیه، میزان سرمایه فعلی، نیروی کار در دسترس در حال حاضر و تقاضای بازار می بایستی تحلیل صورت گیرد و تصمیم گیری اتخاذ شود.

2- آیا آقای محمدی باید همه منابعی را که در اختیار دارد صرف تولید کند؟

خیر؛ بر اساس تحلیلی که درباره موارد بالا ذیل شد، بایستی از میزان صحیحی از منابع در اختیار صرف تولید کند.

برچسب شده در: