در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 31 علوم هفتم همراه شما هستیم.

چون استحکام فولاد زیاد است، اغلب پل ها و اسکله های فلزی را از فولاد می سازند. چرا استحکام این سازه ها با گذشت زمان کاهش می یابد؟

با گذشت زمان و با توجه به تاثیر پارامترهای مختلف اعم از فشار، دما و … روی فلز سختی واستحکام فلزات روز به روز کمتر شده و کاهش می یابد.

برچسب شده در: