در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 33 فارسی هشتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 33 فارسی هشتم

1-شعری از فردوسی، دربارە عظمت و بزرگی ایران بیابید و درکلاس بخوانید.

1- ندانی که ایران نشست منست              جهان سر به سر  زیر  دست ِ منست

هنر   نزد  ایرانیان  است و  بس                ندادند شیر ژیان را بکس

همه یکدلانند یـزدان شناس                      به نیکـی ندارند از  بد هراس

دریغ است ایران که ویران شود                  کنام پلنگان و شیران شود

چـو ایران نباشد تن من مباد                    در این بوم و بر زنده یک تن مباد

همه روی  یکسر  بجنگ  آوریم                  جهان بر  بداندیـش تنگ آوریم

همه سربسر تن به کشتن دهیم                 به از آنکه  کشور به دشمن دهـیم

چنین گفت موبد که مرد بنام                     به از زنده دشمن بر او  شاد  کام

اگر  کُشت خواهد تو را روزگار                    چه نیکو تر  از  مرگ  در کار زا


2-دربارە تکرار حرف و نقش آن در بیت زیر، گفت وگو کنید.

«خیزید و خز آرید که هنگام خزان است         باد خنک از جانب خوارزم، وزان است»

بهره گیری از تکرار حروف، کلام را دل نشین تر می سازد و سبب روشنی و رسایی سخن می شود در این بیت تکرار حرف « خ » و « ز » باعث ایجاد موسیقی درونی شده است.

پاسخی دیگر:

تکرار حرف «خ»
این تکرار یاد آور صدای ریزش و خرد شدن برگ‌ها و همچنین یاد آور صدای خش خش برگ‌ها در فصل پاییز است. این تکرار، موسیقی درونی شعر را می‌سازد و ما را با شاعر هم نوا می‌کند و به دریافت معنی شعر کمک می‌نماید.

گام به گام قسمت های دیگر درس ارمغانِ ایران

برچسب شده در: