در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 34 فارسی نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 34 فارسی نهم

1. درباره آیات، روایات و داستان ها و اشعار دیگری که درباره دوستی و دوست یابی دوره نوجوانی شنیده یا خوانده اید، گفت و گو کنید

روایت:

امام حسن مجتبی (ع) در بستر بیماری بود و پس از آن مسمومیت که به شهادتش منجر شد، در

دیداری که جُناده (از اصحاب وی) با حضرت داشت،

امام چنین توصیه فرمود

اِصْحَبْ مَنْ اِذا صَحِبْتَهُ زانَکَ، وَاِذا خَدِمْتَهُ صانَکَ وَ اِذا اَرَدْتَ منه مَعوُنَهً اَعانکَ

با کسی همنشینی و مصاحبت و دوستی کن که :

هرگاه با او همنشین شدی، مایه آراستگی تو باشد

آنگاه که خدمتش کنی، تو را نگهبان باشد

هرگاه از او یاری خواستی، کمکت کند

اگر سخنی گفتی، تو را تصدیق کند

اگر (بر دشمن) حمله بردی، قدرت وصولت تو را بیفزاید

اگر دستت را به فضل و نیکی دراز کردی، او هم دست، پیش آورد

اگر در تو (و زندگیت) رخنه ای پدید آمد، آن را برطرف سازد

اگر از تو نیکی دید، آن را در شمار و حساب آورد

اگر چیزی از او طلبیدی، عطا کند

و اگر تو ساکت بودی و چیزی نخواستی (او آغاز کند) و نیازت را برطرف سازد.

اشعار:

تو اول بگو با کیان زیستی                       پس آنگه بگویم که توکیستی

می رود در سینه ها از سینه ها                 از ره پنهان صلاح و کینه ها

صحبت صالح، تو را صالح کند                   صحبت طالح، تو را طالح کند

همنشین تو از تو به باید                   تا تو را دانش و دین بیفزاید

رفیق بی وفا را کمتر از دشمن نمی دانم             شوم قربان آن دشمن که بویی از وفا دارد

2. درباره بیت زیر، گفت و گو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟          اَبری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

میدانی دیدار کسی که در میان ما نیست چقدر ذوق دارد همانند بارانی است که در بیابان بر فرد تشنه ای ببارد.

برچسب شده در: