در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 41 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 41 علوم ششم

جدول زیر شامل تعدادی از فعّالیت های روزانه است. در کدام مورد، جسم تحت کشش یا هُل دادن (فشار) و یا هر دو قرار گرفته است. ردیف اوّل جدول به عنوان نمونه پر شده است. شما می توانید موارد دیگری را به جدول اضافه و یا جایگزین کنید.

شمارهتوصیف فعالیتکشیدنهل دادن
1بستن درِ کشوی میز ×
2باز کردن درِ اتاق××
3 قرار دادن یک کتاب روی میز ×
4 شوت کردن توپ ×
5 بلند کردن کیف از روی زمین× 
6جذب یک قطعه آهنی توسط آهن‌ربا× 

برچسب شده در: