در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 50 علوم چهارم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 50 علوم چهارم

شکل زیر را مشاهده کنید. با توجه به آن، درباره ی پرسش های زیر در گروه خود گفت و گو کنید.

جواب گفت و گو صفحه 50 علوم چهارم
جواب گفت و گو صفحه 50 علوم چهارم

اندازه ی سنگ ها در محل شماره ی ( 1) با محل شمارهی (2 )چه تفاوتی دارد؟

سنگ‌های محل شماره ۱ درشت‌تر است.

شکل سنگ ها از محل شماره ی (1 )تا محل شماره ی (2 )چه تغییری کرده است؟

سنگ‌ها در محل شماره ۲ کوچکتر و کمی صاف‌تر شده‌اند.

اندازه و شکل سنگ های محل شماره ی (2 )با سنگ های محل شماره ی ( 3)چه تفاوت هایی دارد؟

سنگ‌ها در محل شماره ۳ کوچکتر و صاف‌تر شده‌اند.

از این گفت و گو چه نتیجه ای می گیرید؟

سنگ‌ها در مسیر رود با هم برخورد می‌کنند، می‌شکنند و خرد می‌شوند و در اثر ساییده شدن به یک‌دیگر صاف‌تر می‌شوند.

برچسب شده در: