در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 55 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 55 علوم پنجم

درباره ی پرسش های زیر در کلاس گفت وگو کنید.

ما کدام مزه ها را احساس می کنیم؟

شیرینی، تلخی، ترشی و شوری را احساس می کنیم.

کدام مزه ها برای شما خوشایندترند؟

شیرینی خوشایندترین مزه نسبت به سایر مزه هاست.

برچسب شده در: