در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 57 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 57 علوم پنجم

چرا وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی نزدیک می‌کنیم، در گروه خود در این باره گفت‌وگو کنید.

ذرّه‌های بودار موّاد در اطراف آن پراکنده‌اند. به همین دلیل وقتی می‌خواهیم گلی را ببوییم آن را به بینی‌مان نزدیک می‌کنیم و می‌بوییم. دراین صورت ذرّه‌های بودار آن همراه هوا وارد بینی‌مان می‌شوند و ما بوی گل را احساس می‌کنیم.

برچسب شده در: