در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 58 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 58 علوم پنجم


درباره ى نقش بو در حفظ انسان از خطر، در هر یک از تصویر هاى زیر گفت وگو کنید.

image 44

در مورد عَلَمی گاز، با متوجّه شدن بوی گاز، این مسئله از به شرکت گاز اطّلاع داده تا جلوی نشتی گاز را بگیرند تا از انفجار ناشی از گاز جلوگیری شود.

در مورد غذای سوخته، با متوجّه شدن بو، سریعاً گاز را خاموش کرده و پنجره را باز می کنیم تا از آتش سوزی جلوگیری کنیم.

برچسب شده در: