در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 59 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 59 علوم پنجم

شکل روبه رو را مشاهده کنید و درباره ى پرسش هاى زیر گفت وگو کنید .

image 45

1. چرا پوست ما چرب مى شود؟

به دلیل غده ی چربی که در زیر پوست قرار دارد.

2. چرا پوست ما مرطوب مى شود؟

به دلیل غدّه ی عرقی که در زیر پوست قرار دارد.

برچسب شده در: