در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 70 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 70 علوم سوم

به تصویرها نگاه کنید.

در کدام تصویر، نیرو، سبب توقّف حرکت جسمی می‌شود؟ 

گرفتن توپ توسط دروازه‌بان

در کدام تصویر، نیرو، سبب تغییر شکل جسمی می‌شود؟

 پهن کردن خمیر توسط نانوا – فشار دادن بادکنک

در کدام تصویر، نیرو، جهت حرکت جسمی را تغییر می‌دهد؟

 جهت حرکت توپ با ضربه‌ای که به آن وارد می‌شود، تغییر می‌کند.

جواب گفت و گو صفحه 70 علوم سوم
image 193

نیروها نه تنها اجسام ساکن را به حرکت درمی‌آورند، بلکه می‌توانند سبب توقّف اجسام، تغییر جهت آن‌ها و تغییر شکل اجسام نیز بشوند. آیا می‌توانید برای هر مورد مثالی بزنید؟

توقف اجسام: گرفتن ترمز دوچرخه

تغییر جهت آن‌ها: ضربه زدن به توپ والیبال

تغییر شکل اجسام: فشار دادن قوطی آبمیوه

به‌حرکت درآوردن اجسام ساکن: شوت کردن توپ فوتبال

برچسب شده در: