در این نوشته با جواب گفت و گو صفحه 91 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو صفحه 91 هدیه چهارم

در هنگام دید و بازدید، هریک از موارد زیر چه نتایجی به دنبال دارد؟

الف) مشغول بودن به گوشی و سرگرم شدن در فضای مجازی

متوجه نبودن به دیگران و ناراحت شدن دیگران از رفتار ما.

ب) تهیه ی هدیه ای ساده برای کسی که به دیدارش می رویم.

باعث خوشحالی طرفین شده و باعث خوشنودی خداوند هم می شود.

برچسب شده در: