در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۷ علوم دوم همراه شما هستیم.

با دقّت به تصویر هوای آلوده نگاه کنید. چرا هوا آلوده شده است؟ چگونه می‌توانیم هوایی سالم داشته باشیم؟

چون تعداد ماشین‌ها در تصویر زیاد است.
برای داشتن هوای سالم به‌جای ماشین‌های شخصی از ماشین‌های نقلیه‌ی عمومی مثل مترو و اتوبوس استفاده کنیم –

استفاده از دوچرخه – کاشتن درخت و ساختن کارخانه دورتر از شهرها

برچسب شده در: