در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 10 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 10 علوم هشتم

دربارۀ مفید یا مضربودن هریک از تغییرهای شیمیایی نشان داده شده در شکل بالا، در کلاس گفت‌و گو کنید.
تغییرات شیمیایی مفید:

* سوختن گاز برای ایجاد حرارت در بخاری یا شومینه
* پختن غذا
* فاسد شدن میوه زیر درخت و تبدیل شدن آن به کود گیاهی


تغییرات شیمیایی مضر
* سوختن جنگل و از بین رفتن پوشش گیاهی و آلودگی هوا
* زنگ زدن یک اسکله یا خودرو باعث خوردگی و پوسیدگی آهن می‌شود.
* پیر شدن پوست و از بین رفتن شادابی و سلامت آن
* پوسیدگی دندان و پوسیدگی کاغذ و فاسد شدن و کپک زدن میوه‌ها

برچسب شده در: