در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 122 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 122 علوم هفتم

الف) موارد زیر چه ارتباطی با وزن شما دارند؟

ماهیچه‌ها، استخوان‌ها، بافت چربی، قد، نوع و مقدار غذا، ورزش و فعّالیت‌های بدنی

هرچه ماهیچه‌ها بزرگ‌تر، استخوان‌ها درشت‌تر، بافت چربی بیشتر، قد بلندتر و مقدار غذا بیشتر باشد، وزن بدن بیشتر خواهد بود. ورزش و فعالیت‌های بدنی، وزن را کنترل می‌کند و از افزایش وزن جلوگیری می‌کند. انتخاب نوع غذا بر وزن بدن مؤثر است. استفاده از غذاهای پر کالری باعث افزایش وزن بدن می‌شوند.

ماهیچه ها: حدود یک سوم تا یک دوم وزن بدن مربوط به ماهیچه هاست.

استخوان ها: حدود یک سوم وزن بدن

بافت چربی: در افراد مختلف متفاوت است و درصد کمی از وزن بدن را شامل می شود.

قد: هر چه قد انسان بلندتر باشد دارای وزن بیشتری است.

نوع و مقدار غذا: رژیم غذایی مناسب که تنوع و تعادل و کافی بودن مواد مغذی را داشته باشد موجب وزن متعادل می شود و رژیم غذایی نامتناسب و پر خوری سبب اضافه وزن شده و سوء تغذیه باعث کاهش وزن می شود.

ورزش و فعالیت بدنی: هر چه بیشتر باشد افزایش وزن کمتر بوده و بدن وزن طبیعی را دارد.

ب) توضیح دهید کدام یک از موارد گفته شده در اختیار شما قرار دارد.

از میان موارد بالا بافت چربی، نوع و مقدار غذا و ورزش و فعالیت‌های بدنی، عوامل مؤثر بر وزن هستند که کنترل آنها تحت اختیار خودمان است.

به عبارتی دیگر بافت چربی که سبب اضافه وزن می شود و نوع و مقدار غذا و همینطور میزان ورزش و فعالیت بدنی ما است بنابر این این سه مورد در اختیار ما قرار دارد.

برچسب شده در: