در این وشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 125 علوم نهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 125 علوم نهم

نظر خود را با ارائه دلیل درباره درستی یا نادرستی عبارت زیر بیان کنید:

از گروه های بزرگ تر به گروه های کوچک تر، تفاوت های افراد بیشتر می شود؛ در حالی که شباهت های آنها کمتر می شود.

نادرست – زیرا در گروه های بزرگتر گوناگونی و تفاوت ها بیشتر است در حالی که در گروه های کوچکتر شباهت بیشتر و گوناگونی کمتر است.

(مثال: شکل صفحه 116)

برچسب شده در: