در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 17 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 17 تفکر و سبک زندگی هشتم

1- در گروه خود مشخّص کنید که پاسخ کدام‌یک از پرسش‌های زیر با روش مراجعه به منابع مکتوب به دست می‌آید؟ کنار آن علامت بزنید. 

ردیفپرسشمراجعه به منابع مکتوب
1در چه تاریخی منابع گازی پارس جنوبی کشف شده‌اند؟✔ 
2دوستان شما به چه مشاغلی علاقه دارند؟❌  
3چه مناطقی از ایران برای توسعه‌ی کشت زیتون مناسب است؟ ✔
4در شعاع 1000 متری خانه‌ی شما، چه نوع گیاهانی وجود دارند؟❌  
5سیر تحول فرش دست بافت ایران چگونه است؟✔ 
6کدام‌یک از افراد فامیل شما به شعر و ادب فارسی علاقه دارند؟❌  
7نوجوانان در دوران بلوغ از نظر جسمی و ذهنی چه تغییراتی می‌کنند؟ ❌ 
8دانشمندان ایرانی در زمینه‌ی یاخته‌های بنیادی چه پیشرفت‌هایی کرده‌اند؟ ❌ 
9اگر یک توپ پلاستیکی و یک توپ چرمی را از ارتفاع 10 متری به پایین رها کنیم، چه اتّفاقی می‌افتد؟ نتایج را با هم مقایسه کنید.❌  
10نظر هم‌کلاسی‌های شما درباره‌ی واکنش تماشاچیان یک مسابقه فوتبال داخلی، هنگام و پس از مسابقه، چیست؟✔ 
جواب گفت و گو کنید صفحه 17 تفکر و سبک زندگی هشتم

2- نماینده‌ی گروه، نتایج کار گروه را درباره‌ی دو یا سه سؤال با ذکر دلیل به کلاس گزارش دهد.