در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 20 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 20 جامعه شناسی دهم

چه بخشی از فرهنگ توسط خانواده و کدام بخش آن توسط مدرسه انتقال می یابد؟ نمونه هایی را بیان کنید.

در خانواده فرهنک فیر رسمی بیش از فرهنگ رسمی منتقل می شود مثل رعایت آداب و رسوم و مجازات های مربوط به سرپیچیاز آن، عواطف، سنت ها، باورها، آداب و رسوم قومی و محلی و تجربیات شخصی

در مدرسه بخش رسمی بیش از بخش غیر رسمی منتقل می شود در واقع مدسه مکمل خانواده است و بیشترف بعد علمی دارد. مدرسه دانش تجربی خانواده را با نگاه علمی تکمیل می کند. شغل ها، علوم مختلف، قوانین و نقش های رسمی در مدرسه منتقل می شود.

جدا کردن سهم مدرسه از خانواده در انتقال فرهنگ به نسل بعد، بسیار مشکل است. برخی خانواده ها از سواد و دانش بالایی برخوردارند و بسیار عالمانه تر از مدرسه، فرهنگ را به فرزندان منتقل می کنند. در عین حال، مدرسه نیز فرصتی برای ارتباطات و آموزش های غیر رسمی و عاطفی و تجربی برای فرد ایجاد می کند.