در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 27 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 27 تفکر و پژوهش ششم

1- در این فیلم چه دیدید؟

فیلم روستای آقکند رو نشان می داد، که معلم قبلی به دلایلی آن جا را ترک کرده بود و معلمی جدید برای بچه ها آمده بود . معلم جدید زبان آن ها را نمی دانست و روستا هم جاده ی درست و حسابی نداشته و شرایط آب و هوایی بد بود و روستا و مدرسه هم کبود امکانات داشتند. اما معلم جدید الاش کرد که زبان آن ها را یاد بگیرد و برای شرایط سخت راهکار هایی پیدا کند تا دانش آموزان بتوانند درس بخوانند.

2- شما اگر به جای معلم بودید در چنین شرایطی چه میکردید؟ دلایل خود را برای دیگران  شرح دهید.

3- شرایط معلم قبلی با معلم فعلی چه تفاوتها و چه شباهت هایی داشت؟ چگونه این موضوع را متوجه شدید؟

شباهت:

معلم قبلی و جدید هر دو با شرایط سخت و دشوار روستا و مدرسه رو به رو بودند و امکانات لازم برای آموزش را در اختیار نداشتند.

تفاوت ها:

-معلمان قبلی ترکی بلد بودند ولی معلم جدید زبان آن ها را نمی دانست.

-معلمان قبلی نتوانستند مشکلات را تحمل کنند و از آنجا رفتند اما معلم جدید ماند و با مشکلات مباره کرد تا دانش آموزان بتوانند درس بخوانند.

4- آیا در انتخاب ها باید خود را بر دیگران ترجیح داد یا دیگران را بر خود؟ آیا در اینباره یک قانون کلی وجود دارد؟ با مثال پاسخ خود را توضیح دهید.

در انتخاب ها باید به شرایط توجه کرد و با برسی راه حل ها ، اولیت ها را در نظر گرفت . برای این کار قانون کلی وجود ندارد. مثلا در همین فیلم اگر مثل فیلم بوی خوش مدینه مادر یا پدر معلم جدید نیازمند او بودند و به جز او کسی را برای مراقبت نداشتند، ماندن او کار درستی نبود و آن دانش آموزان می توانستند معلم جدید دیگری داشته باشند.