در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 30 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 30 تفکر و پژوهش ششم

بعد از شنیدن داستان یا نمایش فیلم راجع به موارد زیر گفت و گو کنید.

1- موضوع کلی و پیام داستان چه بود؟

نتیجه هر فکری عمل به آن است.

2- چه سبب شد روباه به فکر مالکیت ماه بیفتد؟

علاقه روباه به ماه و زیبایی و نور آن.

3- چرا تلاش های روباه برای راضی کردن کردن ماه به نتیجه نمی رسید؟

چون ماه خود را متعلق به همه می دانست و خواست او این بود که در آسمان بدرخشد.

4- چرا نویسنده‌ی داستان این شخصیت ها را انتخاب کرده است؟ (مثلا به جای روباه چرا خرس، فیل، یا هر حیوان دیگری انتخاب نشده است؟)

زیرا روباه مکار است و ماه هم دست نیافتنی است.

5- به نظر شما از نتیجه‌ی این فعالیت برای زندگی چه استفاده ای می توان کرد؟

در زندگی هیچگاه نباید طمع کنیم و هیچ وقت نباید خودخواه باشیم و فقط به خواسته های خود توجه داشته باشیم بلکه باید خواسته های دیگران را نیز درک کنیم و به آن ها احترام بگذاریم.