در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 4 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 4 هویت اجتماعی دوازدهم

– بوق زدن راننده، یک کنش است. درباره معناهای مختلف آن با یکدیگر گفت وگو کنید.

– بوق زدن معانی مختلفی می تواند داشته باشد؛ به عنوان مثال گاهی نشانه شادی است، گاهی نشانه اعتراض، گاهی بیانگر تشکر از دیگری است و گاهی اوقات در ایران به معنای سلام و خداحافظی است.

– یک رسم رایج در منطقه یا محله زندگی خودتان را بیابید و درباره معانی آن گفت وگو کنید.

– به کار بردن عبارت « قابل شما را ندارد» که در جایی جواب تشکر بابت مساعدت یک نفر است و در جایی دیگر به منظور اعتراض به دخالت دیگران در امری و یا نشانه عدم رضایت از رفتار ناخوشایند شخصی به کار می رود.