در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 47 علوم دوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 47 علوم دوم

1- پلیس معمولاً در خیابان‌های خلوت برای راهنمایی راننده‌ها از سوت استفاده می‌کند امّا در خیابان‌های شلوغ استفاده از سوت برای هشدار دادن به راننده‌ها یا عابر پیاده، کمکی نمی‌کند. چه راه حلّی را پیشنهاد می‌کنید؟

استفاده از تابلوهای راهنمایی و رانندگی و چراغ راهنمایی.

2- هر رنگ نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده‌ها می‌دهد؟

رنگ قرمز نشانه ی ایست، رنگ سبز نشانه ی حرکت و رنگ زرد نشانه ی احتیاط است.

3- وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است، وظیفه‌ی ما چیست؟

باید بمانیم و حرکت نکنیم تا خودرو ها حرکت کنند.

برچسب شده در: