در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 68 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 68 تفکر و پژوهش ششم

پس از نمایش فیلم درباره ی این پرسش ها گفت وگو کنید.

1- در این فیلم چه دیدید؟ (در پاسخ به این پرسش درباره ی ویژگی های شخصیتی حیوانات، روند وقایع، تغییرات، نمادها، جزئیات صحنه های فیلم گفت و گو کنید.)

خلاصه داستان به این شرح بود که مرغ و خروس داستان صاحب یک فرزند (جوجه) می شوند و جوجه هنگام بازی کردن به دلیل آنکه تجربه ای ندارد و حواسش به ماهی ها پرت می شود، داخل یک حوض پر از آب من افتد.

مرغ و خروس که پدر و مادر جوجه بودند برای اینکه جان او را نجات بدهند به سرعت دست به کار می شوند و از بقیه حیوانات جنگل در خواست کمک من کنند اما حیوانات جنگل هیچ واکنش به اصرار های مرغ و خروس نمی کنند و فقط به فکر خود و مشکلاتشان هستند.

بالاخره پس از نگرانی های زیاد مرغ و خروس و ناامیدی آنها، امید نجات از راه من رسد. حیوانی که این جوجه را نجات می دهد، بز است. او بر خلاف دیگر حیوان ها در مشکلی که برای جوجه اتفاق افتاده است احساس مسئولیت من کند و سعی می کند تا دیگر حیوان ها را برای نجات جوجه صدا بزند و با آن ها صحبت کند.

حیوان های جنگل به صحبت های بز گوش کردند و با هم متحد شدند و با لاک لاکپشت، کرم و پروانه قایقی از حیوانات ساختند تا به جوجه کمک کند که از داخل حوض بیرون آید. اینکه بز به عنوان ناجی در این داستان است می توان به نقش بز کوهی به عنوان نماد ایران باستان اشاره کرد.

2- رفتار هر یک از حیوانات در موقع شنیدن درخواست کمک خروس چه بود؟

توجهی به خواسته او نمی کردند، از کنارش می‌گذشتند.

3- بز چگونه روی ‌بقیه‌ی حیوانات اثر گذاشت؟ چگونه باعث تغییر هر کدام از حیوانات شد؟ چرا کمک خواستن خروس تاثیری در حیوانات نداشت؟

بز با متانت و آرامش درخواست خود را مطرح کرد تا حیوانات را متحد کند، اما خروس به دلیل ترس و دلهره‌ای که در دلش بخاطر در خطر بودن فرزندش داشت، نتوانسته بود خواسته خود را به خوبی به دیگر حیوانات منتقل کند.

4- رفتار های هر یک از حیوانات این داستان شما را به یاد چه رفتارهایی از مردم می اندازد؟

اتحاد، هم‌فکری، مشورت، دست‌گیری و در نهایت رسیدن به هدف مورد نظر.