در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 71 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 71 تفکر و پژوهش ششم

1- حرکت شما در این بازی باعث حرکت چند نفر دیگر می شد؟

حرکت ما حداقل 2 نفر را تحت تاثیر قرار می داد و حداکثر بر 6 نفر دیگر اثر می‌گذاشت.

2- اگر شماره‌ی یک نفر، به جای دو بار پنج بار در میان بازیکنان پخش می شد، حرکات آن فرد چه تاثیری بر دیگران می گذاشت؟

این تأثیر بسیار زیادتر می شد و حرکت یک نفر، حرکت کل تیم را تغییر می‌داد.

3- اگر شماره‌ی یک نفر از اعضای گروه به افراد دیگر داده نمی شد حرکات او چه تاثیری در بازی می گذاشت؟

هیچ تأثیری بر گروه نمی گذاشت.

4- در این بازی برای حرکت تا چه حد آزادی عمل داشتید؟

در بازی آزادی عمل زیادی نداشتیم؛ چرا که زمان بازی در یک تیم، به نظر و قوانین گروه باید احترام گذاشت.

5- وقتی نفرات هدف شما تغییر مکان می دادند چه احساسی داشتید؟

احساس ناخوشایندی داشتیم ؛ چون پیوستگی و نظم گروه به هم می خورد.

6- احساسات متفاوتی که در طی این بازی تجربه کردید را بیان کنید.

احساس موفقیت و شکست لحظه ای را تجربه کردیم.

7- یک سیستم را در نظر بگیرید، به نظر شما آگاه بودن از اهداف و قوانین آن، چگونه می تواند به کاهش مشکلات شما کمک کند؟

قوانین و اهداف هر سیستم، باعث نظم و هماهنگی در آن سیستم می شود و پیروی نکردن از آنها باعث بر هم خوردن تعادل و اهداف سیستم می شود.