در این نوشته با جواب گفت و گو کنید صفحه 75 تفکر و پژوهش ششم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنید صفحه 75 تفکر و پژوهش ششم

1- از این بازی چه یاد گرفتید؟

ما یاد گرفتیم قوانین جنگل به گونه‌ای است که باید برای بقا و زنده ماندن هر حیوانی تلاش کند و حیوانی که ضعیف باشد، نمی تواند در میدان رقابت باقی بماند.

2- اگر در این بازی انسان ها را به جای پلنگ ها فرض کنیم، به جای گوزن ها چه موجودات زنده ای را می توان در نظر گرفت؟

انسان‌های دیگر، آب و هوا ، محیط و محل زندگی و پاکیزگی محیط

3- آیا می توان چنین رابطه ای بین انسان و موجودات غیر زنده در نظر گرفت؟ با مثال پاسخ خود را توضیح دهید.

بله، برای مثال آلودگی هوا مشکلی اجتماعی‌ای است که باعث ایجاد بیماری و حتی مرگ و میر بین آن ها می‌شود.

4- با مثال هایی که در دو پرسش قبلی بیان کردید، پیش بینی کنید در آینده برای ما و محیط زیست چه اتفاق هایی ‌ممکن است رخ دهد!

اگر هم اکنون برای آینده به فکر چاره نباشیم، ممکن است با خطرات جدی زیست محیطی روبرو شویم؛ برای نمونه کمبود آب به یک بحران جدی برای ما به حساب می‌آید.