در این نوشته با جواب گفت و گو کنیم صفحه 23 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب گفت و گو کنیم صفحه 23 هدیه سوم

 با شنیدن هر یک از کلمات زیر، به یاد چه موضوعی در زندگی پیامبر اسلام می‌افتید؟

image 4
  • صحرا: دوران کودکی پیامبر و رشد ایشان در هوای پاک آنجا
  • عبدالله: پدر پیامبر
  • آمنه: نام مادر پیامبر
  • امین: لقب پیامبر به معنی امانتدار
  • یتیم: دوران کودکی پیامبر و از دست دادن پدرشان

گام به گام قسمت های دیگر درس همیشه با من