در این نوشته با جواب گفت و گو کنیم صفحه 79 هدیه سوم همراه شما هستیم.

چرا آن سه نفر، قول خود را فراموش می کردند؟

زیرا صدای قرآن، آن ها را به حقیقت بزرگی رسانده بود که نمی توانستند با هیچ قول و قراری آن را فراموش کنند.

برچسب شده در: