جواب یادآوری صفحه ۱۸ زمین شناسی یازدهم


haladars مهر 6, 1401 دقیقه مطالعه
جواب یادآوری صفحه ۱۸ زمین شناسی یازدهم

در این نوشته با جواب یادآوری صفحه 18 زمین شناسی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب یادآوری صفحه 18 زمین شناسی یازدهم

در فصل زمین ساخت ورقه ای کتاب علوم نهم، در مورد حرکت ورقه های سنگ کره و پیامدهای آن مطالبی آموختید. در این باره به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1) علت حرکت ورقه های سنگ کره چیست؟

ورقه های پوسته زمین که از هم جدا هستند برروی مواد خمیری نرم کره قرار دارند و به دلیل حرکت همرفتی مواد خمیری نرم کره و گوشته داغ فوقانی ،ورقه ها حرکت می کنند. (جریان های همرفتی ( کنوکسیونی ) در گوشته داغ فوقانی(

2) انواع حرکت ورقه ها را بیان کنید.

ورقه ها به سه شکل حرکت می کنند:

الف) دو ورقه از یکدیگر دور می شوند (واگرا)

ب) دو ورقه به هم برخورد می کنند (همگرا)

پ) دو ورقه درکنار یکدیگر می لغزند (امتداد لغز)

3) پیامدهای حاصل از حرکت ورقه ها را ذکر کنید.

نتایج واگرایی ورقه ها :

ایجاد دره ها – تشکیل پوسته های جدید – تشکیل دریاها و اقیانوس های جدید – زمین لرزه – آتشفشان های خطی و نقطه ای

نتایج همگرایی ورقه ها :

برخورد ورقه ها و چین خوردگی – آتشفشان های انفجاری – زمین لرزه ها – فرورانش ورقه های اقیانوسی و فلز زایی – ایجاد رشته کوه ها

نتایج ورقه های امتداد لغز :

وقوع زمین لرزه و ایجاد گسل

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه