در این نوشته با جواب یادآوری صفحه 98 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب یادآوری صفحه 98 قرآن ششم

فعالیت 1.  این شعر، بیانگر مفهوم کدام یک از این پیام های قرآنی است؟

ای برادر ! عالمان بی عمل          هم چون زنبورند ، لکن بی عسل

1. لِمَ تَقولونَ ما لا تَفعَلونَ

2. فَاعتَبِروا یا اُولِی الاَبصارِ

3. لا تَتَّخِذوا عَدُوّی وَ عَدُوَّکُم اَولِیاءَ

فعالیت 2.  این تصویر بیانگر مفهوم کدام یک از پیام های قرآنی بالاست؟

image 68

پیام قرآنی درس دوازدهم:

فَاعتَبِروا یا اُولِی الأبصار

ای صاحبان خرد و بینش! از سرنوشت گذشتگان عبرت بگیرید.

برچسب شده در: