در این نوشته با جواب یاداوری صفحه 34 قران دوم همراه شما هستیم.

جواب یاداوری صفحه 34 قران دوم

فعّالیت اوّل: امسال در درس قرآن، چند سوره آموخته ای؟ آن ها را نام ببر. یکی از آ نها را که از حفظ هستی، برای دوستانت بخوان.

فعّالیت دوم: بخوان و رنگ کن.

بادکنک هایی را که کلمه ی داخل آنها تنوین «ــًـ ا» دارد، رنگ آبی بزن؛

بادکنک هایی را که کلمه ی داخل آنها تنوین «ــٌـ» دارد، رنگ سبز بزن؛

بادکنک هایی را که کلمه ی داخل آنها تنوین «ــٍـ» دارد، رنگ قرمز بزن.

image 90

فعّالیت سوم: معنی کدام یک از کلماتی را که داخل بادکنک نوشته شده است می دانی؟

کُلٌّ: همه

رَسولٍ: پیامبر

حَسَنآً:نیک

کِتابٌ: کتاب

شُکراً: شکر، تشکر

صَلاهٌ: نماز

جَمیعاً: همه

مَکانٍ: مکان، جا

قُلوبٍ: قلب ها

فعّالیت چهارم: این عبارات قرآنی را آرام و شمرده بخوان.

image 89

فعّالیت پنجم: شکل مربوط به هر پیام را به آن وصل کن.

image 91

فعالیت ششم: با توجّه به جدول راهنما، گلبرگ آیه ی مربوط به هر سوره را رنگ کن.

image 92

برچسب شده در: